TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11877

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 107

Thông tin: vk13 f12,14, gt4, y6, sx100 ftbs, 56m.yên, 8 sách,

400,000 CARD

320,000 ATM-MOMO

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 107

Thông tin: vk13 f12,14, gt4, y6, sx100 ftbs, 56m.yên, 8 sách,