TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11882

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 130

Thông tin: vk15 tl5, f12,14, y4, sx, 30m.yên, 8 sách, PT tiêu 91 vk8 VIP

800,000 CARD

640,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 130

Thông tin: vk15 tl5, f12,14, y4, sx, 30m.yên, 8 sách, PT tiêu 91 vk8 VIP