TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11895

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

Thông tin: vk14 tl9, f14,15, mắt 2, 7mtl, sx5sao 2cm ftb5666, max sách , 145m.yên

2,000,000 CARD

1,600,000 ATM-MOMO

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

Thông tin: vk14 tl9, f14,15, mắt 2, 7mtl, sx5sao 2cm ftb5666, max sách , 145m.yên