TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11874

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 117

Thông tin: vk15 tl6, f14,15 ftl1567, yr9, mắt 2, sói 5sao 2tc ftbs6677, 17m.yên, max sách, 4 bánh, sv1

1,000,000 CARD

800,000 ATM-MOMO

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 117

Thông tin: vk15 tl6, f14,15 ftl1567, yr9, mắt 2, sói 5sao 2tc ftbs6677, 17m.yên, max sách, 4 bánh, sv1