Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

VIP

#11909

Class: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
f14,15, vktl6, y8, 8mtl, sx2sa...

Class: Tiêu

Level: 130

Server: Kunai

1,500,000đ

#11907

Class: Kunai

Server: Katana

Level: 81

64,000 ATM

Xem chi tiết
f8, 39m.yên...

Class: Kunai

Level: 81

Server: Katana

80,000đ

#11905

Class: Tiêu

Server: Kunai

Level: 60

40,000 ATM

Xem chi tiết
f8, 18m.yên, sv4...

Class: Tiêu

Level: 60

Server: Kunai

50,000đ

#11903

Class: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

64,000 ATM

Xem chi tiết
vk11, f8,9, siêu xe, 1 sách, s...

Class: Kunai

Level: 70

Server: Shuriken + Tessen

80,000đ

#11902

Class: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

560,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl6, f12,14, y4, 2mtl, sx...

Class: Quạt

Level: 110

Server: Shuriken + Tessen

700,000đ

#11900

Class: Cung

Server: Kunai

Level: 130

1,360,000 ATM

Xem chi tiết
f15, vktl7, gt6, y6, 8mtl, sx5...

Class: Cung

Level: 130

Server: Kunai

1,700,000đ

#11898

Class: Kunai

Server: Katana

Level: 64

96,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, f8-10, sói, 2,1m.yên, 1 ...

Class: Kunai

Level: 64

Server: Katana

120,000đ

#11897

Class: Kunai

Server: Katana

Level: 81

64,000 ATM

Xem chi tiết
f8, 32m.yên...

Class: Kunai

Level: 81

Server: Katana

80,000đ

#11895

Class: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 tl9, f14,15, mắt 2, 7mtl,...

Class: Đao

Level: 103

Server: Shuriken + Tessen

2,000,000đ

#11894

Class: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 78

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk13, f8,9, sói, 13m.yên, 5 sá...

Class: Cung

Level: 78

Server: Shuriken + Tessen

200,000đ

#11891

Class: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

64,000 ATM

Xem chi tiết
vk10, f8, sx, 6,9m.yên, sv23...

Class: Cung

Level: 67

Server: Shuriken + Tessen

80,000đ

#11889

Class: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl7, f15, 7mtl467, yr7, S...

Class: Cung

Level: 130

Server: Shuriken + Tessen

2,000,000đ

#11887

Class: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 72

96,000 ATM

Xem chi tiết
siêu xe, sv23...

Class: Kunai

Level: 72

Server: Shuriken + Tessen

120,000đ

#11885

Class: Cung

Server: Kunai

Level: 130

2,000,000 ATM

Xem chi tiết
vktl9, y7, 7mtl567, sói 5*2cm,...

Class: Cung

Level: 130

Server: Kunai

2,500,000đ

#11882

Class: Cung

Server: Katana

Level: 130

640,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl5, f12,14, y4, sx, 30m....

Class: Cung

Level: 130

Server: Katana

800,000đ

#11879

Class: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, 5m12, sx100, 6 sách, 8m....

Class: Kunai

Level: 70

Server: Shuriken + Tessen

250,000đ