TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11875

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 68

Thông tin: vk11, f9,10, sx tbs, 9 sách, sv23

120,000 CARD

96,000 ATM-MOMO

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 68

Thông tin: vk11, f9,10, sx tbs, 9 sách, sv23

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: