TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11876

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 88

Thông tin: vk14, 6m12, y4, sói 2sao ftbs4445, 9m.yên, 9 sách, 1 bánh, sv5

350,000 CARD

280,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 88

Thông tin: vk14, 6m12, y4, sói 2sao ftbs4445, 9m.yên, 9 sách, 1 bánh, sv5