TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11879

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

Thông tin: vk12, 5m12, sx100, 6 sách, 8m.yên, sv23

250,000 CARD

200,000 ATM-MOMO

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

Thông tin: vk12, 5m12, sx100, 6 sách, 8m.yên, sv23