TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11885

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

Thông tin: vktl9, y7, 7mtl567, sói 5*2cm, 53m.yên, max sách, 15 bánh, pt tiêu 70 vk12, 4 sách, 3 bánh...sv4

2,500,000 CARD

2,000,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

Thông tin: vktl9, y7, 7mtl567, sói 5*2cm, 53m.yên, max sách, 15 bánh, pt tiêu 70 vk12, 4 sách, 3 bánh...sv4