TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11889

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: vk15 tl7, f15, 7mtl467, yr7, Sx5sao 2cm, ftbs6666, 138m.yên, max sách, 1 bánh, Phân Thân: Tiêu 62 vk10 f8-12, Sói 5 sao, Siêu VIP sv23

2,000,000 CARD

1,600,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: vk15 tl7, f15, 7mtl467, yr7, Sx5sao 2cm, ftbs6666, 138m.yên, max sách, 1 bánh, Phân Thân: Tiêu 62 vk10 f8-12, Sói 5 sao, Siêu VIP sv23