TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11891

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

Thông tin: vk10, f8, sx, 6,9m.yên, sv23

80,000 CARD

64,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

Thông tin: vk10, f8, sx, 6,9m.yên, sv23

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: