TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11894

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 78

Thông tin: vk13, f8,9, sói, 13m.yên, 5 sách, sv23

200,000 CARD

160,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 78

Thông tin: vk13, f8,9, sói, 13m.yên, 5 sách, sv23