TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11897

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 81

Thông tin: f8, 32m.yên

80,000 CARD

64,000 ATM-MOMO

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 81

Thông tin: f8, 32m.yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: