TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11898

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 64

Thông tin: vk12, f8-10, sói, 2,1m.yên, 1 sách, sv5

120,000 CARD

96,000 ATM-MOMO

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 64

Thông tin: vk12, f8-10, sói, 2,1m.yên, 1 sách, sv5