TÀI KHOẢN NINJA SỐ

#11900

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

Thông tin: f15, vktl7, gt6, y6, 8mtl, sx5sao 2cm VIP, ftb3444, 85m.yên, 9 sách, 8 bánh, pt kiếm 71 vk12, Siêu VIP sv4

1,700,000 CARD

1,360,000 ATM-MOMO

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

Thông tin: f15, vktl7, gt6, y6, 8mtl, sx5sao 2cm VIP, ftb3444, 85m.yên, 9 sách, 8 bánh, pt kiếm 71 vk12, Siêu VIP sv4