Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :


#11909

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
f14,15, vktl6, y8, 8mtl, sx2sa...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

1,500,000đ

#11900

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

1,360,000 ATM

Xem chi tiết
f15, vktl7, gt6, y6, 8mtl, sx5...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

1,700,000đ

#11895

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 tl9, f14,15, mắt 2, 7mtl,...

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

2,000,000đ

#11889

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl7, f15, 7mtl467, yr7, S...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

2,000,000đ

#11885

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

2,000,000 ATM

Xem chi tiết
vktl9, y7, 7mtl567, sói 5*2cm,...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 130

2,500,000đ

#11882

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 130

640,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl5, f12,14, y4, sx, 30m....

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 130

800,000đ

#11879

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, 5m12, sx100, 6 sách, 8m....

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

250,000đ

#11877

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 107

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 f12,14, gt4, y6, sx100 ft...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 107

400,000đ

#11876

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 88

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk14, 6m12, y4, sói 2sao ftbs4...

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 88

350,000đ

#11874

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 117

800,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl6, f14,15 ftl1567, yr9,...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 117

1,000,000đ

#11867

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 115

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 tl6, f13, 5mtl3-6, y5, só...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 115

500,000đ

#11865

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 120

560,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl6, f12,15, gt5, y5, sói...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 120

700,000đ

#11864

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 130

480,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl5, f12,13, 3mtl, y5, sx...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 130

600,000đ

#11861

Phái: Chưa

Server: Katana

Level: 126

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk10, f8,10, sxftbs, 206m.yên,...

Phái: Chưa

Server: Katana

Level: 126

300,000đ

#11860

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk15, f12, sxftbs, 9,5m.yên, s...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

500,000đ

#11859

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 73

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 tl5, f12,14, sxftbs, 58m....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 73

350,000đ