Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

VIP

#11877

Class: Tiêu

Server: Kunai

Level: 107

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 f12,14, gt4, y6, sx100 ft...

Class: Tiêu

Level: 107

Server: Kunai

400,000đ

#11876

Class: Cung

Server: Katana

Level: 88

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk14, 6m12, y4, sói 2sao ftbs4...

Class: Cung

Level: 88

Server: Katana

350,000đ

#11875

Class: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 68

96,000 ATM

Xem chi tiết
vk11, f9,10, sx tbs, 9 sách, s...

Class: Quạt

Level: 68

Server: Shuriken + Tessen

120,000đ

#11874

Class: Quạt

Server: Bokken

Level: 117

800,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl6, f14,15 ftl1567, yr9,...

Class: Quạt

Level: 117

Server: Bokken

1,000,000đ

#11873

Class: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 92

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, f8,10, sx 2cm, ftbs, 2,9...

Class: Kiếm

Level: 92

Server: Shuriken + Tessen

200,000đ

#11872

Class: Kiếm

Server: Bokken

Level: 69

96,000 ATM

Xem chi tiết
vk11, f8,12, sói ftbs, 1 sách,...

Class: Kiếm

Level: 69

Server: Bokken

120,000đ

#11871

Class: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 72

96,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, f8,10, sói ftbs, sv23 ...

Class: Kiếm

Level: 72

Server: Shuriken + Tessen

120,000đ

#11870

Class: Kunai

Server: Katana

Level: 59

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl5, f10,12, gt5, sói ft...

Class: Kunai

Level: 59

Server: Katana

200,000đ

#11869

Class: Kiếm

Server: Katana

Level: 63

56,000 ATM

Xem chi tiết
vk10, f8,10, 4,7m.yên, sv5 ...

Class: Kiếm

Level: 63

Server: Katana

70,000đ

#11868

Class: Tiêu

Server: Katana

Level: 49

40,000 ATM

Xem chi tiết
vk8, 2m8, sv5 ...

Class: Tiêu

Level: 49

Server: Katana

50,000đ

#11867

Class: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 115

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 tl6, f13, 5mtl3-6, y5, só...

Class: Quạt

Level: 115

Server: Shuriken + Tessen

500,000đ

#11866

Class: Kiếm

Server: Katana

Level: 77

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl2, 2m12, sx 2cm, ftbs, ...

Class: Kiếm

Level: 77

Server: Katana

200,000đ

#11865

Class: Tiêu

Server: Bokken

Level: 120

560,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl6, f12,15, gt5, y5, sói...

Class: Tiêu

Level: 120

Server: Bokken

700,000đ

#11864

Class: Quạt

Server: Katana

Level: 130

480,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl5, f12,13, 3mtl, y5, sx...

Class: Quạt

Level: 130

Server: Katana

600,000đ

#11862

Class: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 94

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk18, f10, xm 2cm, ftbs, 27m.y...

Class: Kiếm

Level: 94

Server: Shuriken + Tessen

200,000đ

#11861

Class: Chưa

Server: Katana

Level: 126

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk10, f8,10, sxftbs, 206m.yên,...

Class: Chưa

Level: 126

Server: Katana

300,000đ