Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

VIP

#11860

Class: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk15, f12, sxftbs, 9,5m.yên, s...

Class: Quạt

Level: 130

Server: Shuriken + Tessen

500,000đ

#11859

Class: Tiêu

Server: Kunai

Level: 73

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 tl5, f12,14, sxftbs, 58m....

Class: Tiêu

Level: 73

Server: Kunai

350,000đ

#11858

Class: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 114

360,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl5, f12, 13, 7mtl, y5, m...

Class: Quạt

Level: 114

Server: Shuriken + Tessen

450,000đ

#11857

Class: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

800,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl6, f15, 5mtl456, y6, só...

Class: Kiếm

Level: 130

Server: Shuriken + Tessen

1,000,000đ

#11856

Class: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 129

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl5, f12,14, 2mtl5, y4, s...

Class: Tiêu

Level: 129

Server: Shuriken + Tessen

400,000đ

#11855

Class: Tiêu

Server: Katana

Level: 70

360,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 tl4, f13,14, 2mtl4, y5, m...

Class: Tiêu

Level: 70

Server: Katana

450,000đ

#11854

Class: Đao

Server: Sanzu

Level: 99

640,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 tl6, f14,15, ftl, gt6, y2...

Class: Đao

Level: 99

Server: Sanzu

800,000đ

#11853

Class: Kunai

Server: Kunai

Level: 101

360,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 tl6, 12,14, gt3, y6, mắt ...

Class: Kunai

Level: 101

Server: Kunai

450,000đ

#11852

Class: Kiếm

Server: Bokken

Level: 69

240,000 ATM

Xem chi tiết
TTGT c3 bocobac, vk11, 6m12, s...

Class: Kiếm

Level: 69

Server: Bokken

300,000đ

#11850

Class: Quạt

Server: Sanzu

Level: 99

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 f12, y3, 3m.yên, 1b, sv7 ...

Class: Quạt

Level: 99

Server: Sanzu

400,000đ

#11848

Class: Kiếm

Server: Katana

Level: 107

480,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl6, f12,13, ftl3456, y6,...

Class: Kiếm

Level: 107

Server: Katana

600,000đ

#11847

Class: Tiêu

Server: Bokken

Level: 70

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 tl6, 5m12, gt5, y6, măt 2...

Class: Tiêu

Level: 70

Server: Bokken

350,000đ

#11845

Class: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 73

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, 7m12, yr, sói 4sao100, 8...

Class: Cung

Level: 73

Server: Shuriken + Tessen

300,000đ

#11842

Class: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 69

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl5, 5m12,13, Sói 2cm, ft...

Class: Kiếm

Level: 69

Server: Shuriken + Tessen

200,000đ

#11840

Class: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 114

800,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 tl6, f12,15, 4mtl6, yr6, ...

Class: Tiêu

Level: 114

Server: Shuriken + Tessen

1,000,000đ

#11836

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 99

376,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 tl8, 6m12, gt3, mắt 2, y3...

Class: Kiếm

Level: 99

Server: Kunai

470,000đ